DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Ubaldo Cerqueiro infórmalle de que os seus datos identificativos son os seguintes:

Denominación social é Ubaldo Cerqueiro García

DNI: 34891692-W

Domicilio social: R/ Santa Teresa 2-3ºD. 15002- A Coruña

Correo electrónico a efectos de comunicación: info@quepasanacosta.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Ubaldo Cerqueiro García consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web así como dos seus contidos pertencen, ben á empresa, ben a terceiras persoas, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando, pois prohibida a modificación,  descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.


CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular Ubaldo Cerqueiro García.

A navegación pola web de Ubaldo Cerqueiro García atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, Ubaldo Cerqueiro García condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Ubaldo Cerqueiro García, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Ubaldo Cerqueiro García e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Ubaldo Cerqueiro García ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízo que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

Os datos recollidos a través da web www.tendaqpc.gal serán incorporados a un rexistro compartido entre Ubaldo Cerqueiro García (Quepasanacosta) e Begoña Fernández Paz (Stoupa.gal). Os propietarios dos datos poderán empregalos para accións promocionais e publicitarias.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

Ubaldo Cerqueiro García non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

Ubaldo Cerqueiro Garcíaz declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, puideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, Ubaldo Cerqueiro García non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.


USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet de Begoña Fernández Paz Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións más visitadas. Begoña Fernández Paz non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de Begoña Fernández Paz non será preceptiva a instalación de cookies.


PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Begoña Fernández Paz con domicilio en R/ Campo do Sacramento 23, Baixo B - 15270 Cee - A Coruña, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que Begoña Fernández Paz poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza  que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da empresa.

Así mesmo, Begoña Fernández Paz cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Begoña Fernández Paz, no seguinte enderezo R/ Campo do Sacramento 23, Baixo B - 15270 Cee - A Coruña, ou ben a través do seguinte correo electrónico stoupa@stoupa.gal, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

Begoña Fernández Paz  adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.